Make your own free website on Tripod.com

דתות הודיות

אחת הטעיות הנפוצות בקשר להודו היא שרוב ההודים הם בודהיסטים והאל החשוב ביותר של ההודים הוא בודהה וזו טעות. מעל שמונים אחוז מההודים נקראים 'הינדו'. בעברית קוראים לבני דת זה גם הינדים, אבל כדי למנוע בלבול בין שפה ההינדית לדת ההינדית נקרא לבני דת ההינדית כפי שהם נקראים בעולם, הינדו. בודהה ובודהיזם צמחו מהודו אבל הם מהווים פחות מאחוז אחד מאוכלוסיית הודו. בהודו נולדו עוד שתי דתות 'ז'אינים' ו'סיקיזם'. כמוכן חיים בהודו מאמינים של דתות אחרות


הינדואיזם:
בודהיזם:
ז'איניזם:
סיקיזם:
מאגר מידע: